اجرای  مونو/شورایی نمایش قوی تر

عکس از ضیا صفویان