درام کاربردی : موهبت تئاتر

نویسنده هلن نیکولسن  /  ترجمه علی ظفر قهرمانی نژاد (سرپرست) ، گروه مترجمان

نشر افراز

۲۸۰صفحه


 

تئاتر قانونگذار : استفاده از هنر اجرا برای سیاست ورزی

نوشته: آگوستو بوال  /  ترجمه: علی ظفرقهرمانی نژاد

نشر: بیدگل  /  اردیبهشت ۱۳۸۸

۴۱۲صفحه


تئاتر مردم ستمدیده

نوشته: آگوستو بوال  /  ترجمه:جواد ذوالفقاری ، مریم قاسمی

نشر: نوروز هنر


 

رنگین کمان آرزو : تکنیک تئاتری و درمانی

نوشته: آگوستو بوال  /  ترجمه: بهار صیرفی

انتشارات نمایش  /  ۱۳۸۶

۱۹۲صفحه


 

۱۱۲ بازی  برای بازیگران جوان

نوشته: گوین لوی  /  ترجمه: مفیده مظهر ، علی ظفر قهرمانی نژاد

انتشارات نمایش  /  ۱۳۸۹

۳۳۶صفحه