نمایش مشروع
 تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
  ۰۹ تا ۳۰ دی ۱۳۹۸
: آریان رضایی
: محمدهادی عطایی، فرنوش نیک اندیش، دنیا مدنی‌، پری‌ناز لطف الهی، آریان رضائی

: منوچهر شجاع
: امیرحسین شفیعی
: بابک برزویه
: سینا افشار
: محمدجواد ایزدی
: حسین بنیاد
: امیر قالیچی
: نازگل مهرانی
: ناعمه علمی نژاد، مریم کوچک‌خانی، رضا کشاورزیدرباره این نمایش:
این نمایش با تعامل و مشارکت تماشاگران به روی صحنه می‌رود و در آن تماشاگران در مقام بازی‌گر و نمایش‌نامه‌نویس کنش‌گران اصلی خواهند بود.
مَشروع به مسائل پنهانی ،دروغ و خیانت در رابطه و عشق می‌پردازد.