نمایش دیور
 تئاترشهر - سالن سایه
  ۰۷ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
: هاله مشتاقی نیا

: آریان رضایی
: فرید قبادی، الهام شعبانی و محمد هادی عطایی
: منوچهر شجاع
: رضا موسوی
: محمد جواد ایزدی
: علی طاهری (با حمایت شرکت داده پردازی رسپینا)
: مهدی دوایی
: افسانه قلی زاده
: رضا موسوی
: الهه افخمی
: محمد رضانژاد
: صبا امیری
: مهدی ربیعی
: علی طاهری
: امیر قالیچی
: تیاتربازها
: پارسینما