نمایش دروغ (1398 - ایرانشهر)
  ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  ۳۱ خرداد تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
: فلوریان زلر
: آریان رضایی
: افشین هاشمی، لادن مستوفی، ارسطو خوش رزم، مژگان خالقی

: امیر حسین شفیعی
: پگاه مرادی
: افشین هاشمی
: منوچهر شجاع
: ندا نصر
: بابک برزویه
: سینا افشار
: امیر قالیچی
: حسین بنیاد
: علیرضا عموزاد
: نازگل مهرانی
: سمیرا علامه
: ناعمه علمی نژاد
: محمد جواد ایزدی