گروه «رهایی» با همکاری انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

نشست گفتگویی
تئاتر شورایی به‌مثابۀ آموزش‌گری
با حضور و ارائۀ آریان رضایی

سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
ساعت ۱۲:۳۰
خیابان جلال آل احمد – پل گیشا
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
کلاس ۳۰۶

7