درس گفتار ۱

به گمان من هرکس می تواند تئاتر اجرا کند، حتی بازیگران

و تئاتر را می توان  هر جایی اجرا کرد، حتی در سالن های تئاتر

” آگوستو بوال”

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.