10570554_755335237867644_3893543433181437515_ndddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

یادداشت: تئاتر شورایی روشی مردمی برای دموکراتیزه کردن فضای تئاتر و روابط اجتماعی است. مروج این شیوه در دنیا آگوستوبوال کارگردان و دانش پژوه بزرگ برزیلی است. امروزه در بیش از هفتاد کشور دنیا گروه های تئاتر شورایی در حال فعالیت هستند . مردم در کشورهای دیگر این تئاتر را با نام تئاتر برای زنده گی ، تئاتر برای آزادی ، تئاتر مردم ستمدیده ، تئاتر برای دموکراسی و… و در ایران با نام تئاتر شورایی می شناسند.

در این دوره شرکت کنندگان با چهار تکنیک زیر از تکنیک های هفت گانه ی تئاتر شورایی آشنا شدند:
تئانر مجسمه ، تئاتر مجادله ، نمایشنامه نویسی همزمان ، تئاتر نامرئی
و همچنین با تجربه ی بازی های نمایشی سرفصل های زیر را خواهند آموخت:
 مونو/شورایی در ایران ( اجرای مونولوگ به شیوه ی تئاتر شورایی )
 بازی گری در تئاتر شورایی ( بازی گر شورایی به مثابه کنش گر اجتماعی )
اجراگردان وتسهیل گر به جای کارگردان
صحنه نگاری جوکر ( صحنه نگاری اجراگردان)