۱۲ اردیبهشتی دیگر … 
پنجمین سالمرگ آگوستوبوال (معلم، دانش پژوه و کارگردان بزرگ برزیلی)
هنرمندی که از تئاتر برای دموکراتیزه کردن دانایی و توانایی میان انسانها سود جست
با یاد او که شهامت شاد بودن را به ما آموخت، راهمان را با شوق و امید ادامه می دهیم.
همبستگی مان پایدار
مونو/شورایی در ایران (www.mono-o.ir)
تئاتر شورایی تهران (www.to-tehran.ir)

پنجمین سالمرگ آگوستو بوال