استقبال از کارگاه تخصصی تئاتر ستمدیدگان در تئاتر شهر