اجرای ویژه تئاتر ستمدیدگان به مناسبت روز جهانی تئاتر