دومین نشست تئاتر شورایی برگزار شد

بزرگداشت جواد ذوالفقاری